Marketingový mix firmy

Marketingový mix tvoří 4 nástroje tzv. 4P – tedy produkt (product), cena (price), distribuce (place) a propagace (promotion).

Produkt
Produkt je nejdůležitější nástroj, protože tvoří podstatu naší firmy a díky někomu uspokojujeme potřeby zákazníků. Je tak důležité vědět, jaký produkt či službu budeme nabízet a v jakém objemu a sortimentu. U služby je také důležité si promyslet, jak ji budeme nabízet, služba není fyzický produkt a nemůže se tak oddělit od svého poskytovatele.

Cena
Důležitým nástrojem je také cena, ta je zdrojem příjmů v podniku a je tak velmi důležitá pro existenci podniku. Důležité je zejména, aby cena kryla náklady a firma nezkrachovala, dále také aby firma měla nějaký zisk. Musíme se na to však koukat i z pohledu zákazníků, kolik jsou ochotni za náš produkt nebo službu zaplatit, pokud budeme mít cenu příliš vysokou, která nám sice pokryje náklady, ale zákazníci ji nezaplatí a tak ve výsledku tak nebudeme mít nic. Zákazníci raději nakoupí u konkurence, která může mít ceny levnější. Konkurenci je tak třeba také vzít v potaz.

Distribuce
Při tvorbě marketingové mixu nesmíme zapomenout také na distribuci. Tedy, jak budeme daný produkt distribuovat, jaké distribuční cesty použijeme.V případě služeb je distribuční cesta přímá, ale může zahrnovat různá působiště či umístění a velkou roli zde tedy hraje geografie.

Propagace
Poslední nástrojem je propagace. Reklama, podpora prodeje nebo public relations, to vše jsou formy propagace. Hlavním účelem propagace je šíření informace o službě nebo výrobku a uvést ho ve známost a můžeme ji dělit na přímou a nepřímou. Nepřímá propagace není zaměřená na konkrétního zákazníka, ale plošně na cílovou skupinu zákazníků, propagace probíhá například formou letáků, katalogů, inzerce nebo webových stránek. Naopak propagace přímá směřuje na konkrétního zákazníka a většinou navazuje na nepřímou propagaci. Přímá propagace probíhá formou telefonního hovoru, e-mailu, dopisu apod.